Demuru Gian Paolo Tessera: 164758

Tipo tessera: Tecnico

Cintura:

Società: